Samstag, 5. Januar 2019

Hüt ha ni wieder mau gwöschet u glettet

Hüt ha ni wieder mau gwöschet u glettet u derbi e chli zum Fänschter us u über d'Decher vu mim Quartier i d'Schtadt use gluegt. Ja bi üs isch d'Wöschmaschine im füfte Schtock u d'Usssicht prächtig. Bi schönem u bi wüeschtem Wätter u hüt grad erscht rächt, wüew da neu Schnee uf de d'Dächer vu Bärn eifach es schöns Bieud git. U sisch mir derbi chli Musig düre Chopf vu Ohr zu Ohr umetrohlet. Musig vu de Patänt Ochsner vu Bärn u däne wunderbar schöne u poetische Tegschte. U wües Wätter hüt äbe chli Wätter zum dinne bliibe isch, ha ni mir vorgno, d Gitarre füre znäh u säuber e chli probiere Liedli z mache. Ja u gnau uf das freu i mi u fah jetzt de grad sofort a.

Beliebti Gschichte sit geng uf däm Blog